Verslag vergadering Januari

Notulen vergadering dinsdag 14-01-2014

Aanwezig: Wim vd Louw | Lobke Snippe | Maarten Hagelstein | Ferry Nahon | Menno Koch | René Bot | Karel Jan Overbeeke | Herman Schutte | Geert-Jan Kettelarij | Ronald Ruesink
Afwezig met kennisgeving: Derk Haank

Agenda:            
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen voorgaande vergadering
3. Actiepunten
4. Ingekomen/ uitgaande stukken
5. Supporters Communicator
6. Uitbr. AR met 2 leden
7. Advies aan RvC
8. Rondvraag
9. Sluiting

Opening: Door het niet doorgaan van de vergadering met de directie om 19.00 uur wordt om even over 19.00 uur de vergadering geopend door WvdL en deze heet de leden van harte welkom. MK vraagt aanhakend of we geen ingelaste directie vergadering moeten plannen, WvdL stelt voor onze vragen per email aan de directie door te zetten en ze uit te nodigen voor volgende vergadering.

Notulen voorgaande vergadering: Er zijn geen opmerkingen over de notulen dd 12.12.2013.

Actiepunten:  Afgehandeld.

Ingekomen/ uitgaande stukken:  Er zijn geen ingekomen stukken anders dan in komende agendapunten worden besproken.

Ronald Ruesink maakt van de gelegenheid gebruik om zich als ingekomen stuk voor te stellen aan de overige leden aangezien hij voor het eerst bij de vergadering aanwezig is.
WvdL geeft een kort verslag van de bijeenkomst tijdens het sportcafé waar hij en MH aanwezig waren en MH een memorabele column voorlas. RB en FN zijn het eens over het feit  dat er momenteel erg veel commissies, organen en daarmee een onduidelijke communicatie stroom is. Voorstel om dit op te nemen met de SV en Vereniging om hier tot een eenduidige lijn te komen.

Supporters communicator: FN vraagt zich n.a.v. het door LS opgestelde profiel af waar de analyse is. We stellen een profiel voor maar weten onvoldoende de huidige situatie. Lobke geeft aan dat er momenteel een veiligheidscoördinator en een supp.coordinator is en er geen duidelijke lijn zichtbaar is om de belangen van de supporters te behartigen. RR en MK geven aan dat het jammer is dat er geen directie vergadering voorafgaand aan deze vergadering heeft plaatsgevonden anders hadden wij de vragen al beantwoord kunnen krijgen. HS licht de vroegere en huidige situatie nog even toe en MK vult aan dat het vreemd is dat wij nu discussiëren over een feit uit de voorgaande vergadering; namelijk dat wij een optimaal profiel wensen neer te zetten voor deze functie. FN herhaalt vervolgens dat hij de analyse mist, niet het feit dat we dit op deze wijze moeten doen. De vergadering besluit dat wij ons niet met de aanstelling van een persoon, maar puur met het profiel moeten bezighouden, het is aan de directie om de kandidaten te selecteren. WvdL gaat de profielschets aan Dagelijks Bestuur doorzetten zodat dit in februari in de vergadering besproken kan worden.

Uitbr. AR met 2 leden :  MK heeft dit punt ingebracht omdat hij van mening is dat de AR het orgaan is binnen de club die het best geschikt is om te communiceren en te verbinden. De vereniging en SV Superboeren vinden dit echter ook en zou wat hem betreft aan de AR toegevoegd mogen worden. Er ontstaat een discussie over de rol van de verschillende organen. De discussie verplaatst zich kort naar de trainerspositie en eindigt met een afspraak om WvdL, FN, MK, RB samen met een aantal bestuurders van de diverse organen een brainstorm sessie te laten beleggen om dit probleem bespreekbaar en naar verwachting oplosbaar te maken.

Advies aan RvC:  - door de actualiteit achterhaald agendapunt, trainer is inmiddels ontslagen.

Rondvraag:

HS hoopt alleen maar dat er in de tweede seizoenshelft weer gejuicht kan worden door iedereen. Inclusief de RvC vult KJO aan, hij ergerde zich regelmatig over het statische karakter van de RvC bij doelpunten e.d.

Wat is de stand van zaken rond het jubileum? Niemand weet hier inhoudelijk iets van en dat op zich is zorgelijk. LS vraagt zich af waarom hier niet enorm tam tam voor gemaakt wordt? WvdL zal in zijn mail aan Dagelijks Bestuur deze vraag voorleggen.

Vergaderschema; na veel wikken en wegen een compromis gevonden in woensdag 12 februari, de tweede woensdag van de maand om 19.00 uur ivm aanschuiven directie andere maanden de tweede woensdag van de maand om 20.00 uur.

MH is later binnen gekomen en vraagt na de vergadering de gemiste informatie na.

WvdL vraagt of er iemand weet hoe het met de aandelen staat, laatste tussenstand zou 18 verkochte aandelen zijn. Niemand weet hier inhoudelijk meer van. Nog een punt waarvan men zich afvraagt waarom de club niet meer reclame maakt? Ook dit punt zal per email aan Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.

De voorzitter sluit te vergadering omstreeks 20.15 uur.

Volgende vergadering staat zoals in rondvraag besproken op woensdag 12 februari om 19.00 uur.

nieuws archief

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact