Reglement Anhangersraod

Reglement

Reglement inzake adviesrecht Anhangersroad. 

Artikel a
o 1.De BVO De Graafschap BV stelt de Anhangersroad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de BVO
betreft, inzake:
 a. een wijziging van de doelstelling, het clublogo en clubkleur;
 b. het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere BVO;
 c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de BVO;
 d. een belangrijke wijziging in de organisatie;
 e. een belangrijke inkrimping of uitbreiding ;
 f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de BVO ( directie) ;
 g. de begroting en de jaarrekening;
 h. het beleidsplan

o 2.Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.


o 3.De Anhangersroad is bevoegd de BVO De Graafschap BV ook ongevraagd te adviseren inzake de in het eerste lid genoemde en andere onderwerpen, die
voor de supporters van belang zijn.

 Artikel b
o 1.De BVO De Graafschap BV neemt geen van een schriftelijk door de Anhangersroad uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor
zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de Anhangersroad overleg is gepleegd.

o 2. De BVO De Graafschap BV doet van een besluit inzake een onderwer waarover de Anhangersroad schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk,
en voor zover hij van het advies afwijkt onder opgave van redenen, mededeling aan de Anhangersroad.

 Artikel c
o 1.De BVO De Graafschap BV verstrekt de Anhangersroad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de
vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

o 2.De BVO De Graafschap BV verstrekt de Anhangersroad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent het
beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd.

 Artikel d
o 1.De BVO De Graafschap BV kan aan de Anhangersroad schriftelijk verder gaande bevoegdheden toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan
de Anhangersroad medegedeeld.


o 2.De BVO De Graafschap BV stelt de Anhangersroad in de gelegenheid advies uit te brengen over een voornemen een besluit te nemen als bedoeld in het
eerste lid en over het voornemen een zodanig besluit te wijzigen.
? Artikel e
o 1.De BVO De Graafschap BV en de Anhangersroad overleggen tenminste één maal per kwartaal. Het voorzitterschap van dit overleg is wisselend.

o De RvC van de BVO De Graafschap BV( of een delegatie daarvan) zal dit overleg twee maal per jaar bijwonen.
o 2.De agenda van dit overleg wordt in overleg tussen de Bestuurder van de BVO en de voorzitter van de Anhangersroad opgesteld en tenminste 7 dagen
voor de vergadering aan de deelnemers verzonden.


nieuws archief

 

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2023 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact