Anhangersroad enthousiast over Blue White Oldies

Plan Blue White Odies

“Spektakel is de basis voor sportief succes”
 
 
“Voetbal speel je voor het publiek” was één van de quotes die Simon Kistemaker verkondigde tijdens zijn terugkeer (of 
thuiskomst)  afgelopen december in  Doetinchem. Een quote die door het  aanwezige publiek  met luid  gejuich  werd 
ontvangen. Deze simpel lijkende quote is de basis van onderstaand plan en bevat ook de twee termen waar het bij een 
voetbalorganisatie om moet draaien: Voetbal en Publiek. Dit zijn nu juist de twee dingen die bij deze mooie club de 
laatste jaren niet tot uiting komen. Met dit plan willen we aantonen dat het anders kan door de organisatie anders in te 
richten waardoor de prioriteiten aan de juiste dingen worden gegeven. Of met andere woorden gezegd: Terug naar de 
Basis. 
 
Het bestaansrecht van De Graafschap ligt bij de wensen van het publiek. De supporters komen naar het stadion om 
vermaakt  te  worden,  dus  zullen  we  spektakel  moeten  bieden.  Spektakel  met  zo’n  achterban  zal  uiteindelijk  altijd 
sportief succes tot gevolg hebben, hierbij dient wel de juiste volgorde aangehouden te worden. De ingrediënten van 
spektakel worden verzorgd door de spelers en de technische staf, het Voetbal-gedeelte. Deze ingrediënten zijn ook zeker 
bepalend voor de regio en daarom zullen oud-spelers, met een blauwwit DNA,  een prominente rol moeten krijgen om 
dit op de juiste manier te vertalen. 
 
De organisatie zal dus zo ingericht moeten worden om de term Spektakel zo goed mogelijk te faciliteren. De 2 termen 
Voetbal en Publiek krijgen een centrale rol binnen de nieuwe organisatie. Dit alles zal natuurlijk financieel verantwoord 
moeten gebeuren  en daarom plaats ik  er  een ondersteunende term bij: kostenfocus. Het is hierbij belangrijk dat de 
binnenkomende inkomsten op de juiste manier verdeeld en uitgegeven worden. De organisatie zal zorg moeten dragen 
voor een efficiënte verdeling van de inkomsten, waarbij voor de hoofdzaak (Voetbal) ook het meeste geld beschikbaar is. 
De overige zaken (kantoororganisatie etc) zijn faciliterend voor het voetbalgedeelte en dit zal ook tot uiting moeten 
komen bij de verdeling van het geld. 
 
Juist  hetgeen  wat  De  Graafschap  zo  bijzonder  maakt,  is  de  laatste  tijd  aan  het  afbrokkelen:  “Spektakel”.  In  de 
onderstaande gedachtegang moet dit weer de basis worden van onze mooie club en zal deze term centraal staan bij de 
terugkeer naar de Boerenbruiloft. Of beter gezegd, de weg naar de Boerenbruiloft 2.0. 
 Spektakel 
                        

Sportief 
 Succes 
Financieel 
    
Succes 


Binding 

SPEKTAKEL
 
 
 
 
 
 
Voetbal is het startpunt van Spektakel 
De Graafschap heeft een duidelijke clubcultuur en spektakel is hier onlosmakelijk aan verbonden.  
Het grootste gedeelte van de toekomstige beslissingen (richting boerenbruiloft 2.0) moet aan deze term 
getoetst worden. (nieuwe trainer, nieuwe spelers, stadionbezetting etc) 
 
Spektakel is de lijm voor de
langere termijn. Vanuit spektakel ontstaat er 
binding (“Achterhoek – gevoel”). Deze binding zorgt voor volle tribunes (De 
Vijverberg wordt weer onneembare vesting). Dit zorgt voor Sportief Succes 
(Veel punten gehaald). Sportief Succes zorgt weer voor Financieel Succes.
2013: 
Middelmatig Elftal 
Geen Spektakel 
Geen Binding 
Leeg Stadion 
Financieel zwaar 
2014
-
2017: 
Aantrekkelijke spelers 
Elke thuiswedstrijd Spektakel 
Trots van de Achterhoek 
Vol Stadion 
Financieel gezond 
Analyse  Middenmoot Eredivisie 
Verschil van prioriteit Organisatie en Klanten(Publiek) 
 
     
Prioriteit Organisatie Æ Sportief Succes 
     
Prioriteit Klanten Æ “Leuke” Avond, maw Spektakel Organisatorisch 
 “
Een goed ingerichte organisatie is de basis voor de terugkeer naar de Boerenbruiloft” 
Peilers van de organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Analyse 
Het geld is schaars en wordt verkeerd besteed en verdeeld 
 
- Teveel medewerkers (spelers, trainers, directeuren), die teveel verdienen 
- Beter onderscheid komen wat betreft verdeling tussen hoofd- en bijzaken 
 
 
 
Herverdelen Geld 
Juiste inrichtin
g or
g
anisatie
zor
gt voor juiste verdelin
g g
eld
“Voetbal speel je 
voor het Publiek” 
“Het Geld hoort 
op het veld” 
2014  Klanten (Publiek)
“Stadion Vol” 
Verantwoordelijk: Algemeen Manager 
Ondersteund: Commercieel Coördinator 
Voetbal
“Spektakel” 
Verantwoordelijk: Algemeen Manager 
Ondersteund: Engelse Manager 
Kostenfocus 
“Financieel Verantwoord” 
Verantwoordelijk: Algemeen Manager 
Ondersteunend: Financial Controller  
   
De Organisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Su
pp
orters  Team Zakelijk
Selectie 
  Engelse Manager (1,0)
        
Commercieel Coördinator (1,0) 
Team Beheer  
Technische Staf 
(oud spelers en/of  Graafschap-profiel) 
Scouting 
(oud spelers) 
Jeugdopleiding 
(oud spelers) 
RvC
“VOETBAL HART”
“NIET VOETBAL HART”
 
Algemeen 
Mana
g
er 
Team Horeca                 
Het Kader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De organisatie van De Graafschap zal op basis van de bovenstaande peilers (Klanten en Voetbal) ingericht worden. In het achterhoofd dient 
daarbij gehouden te worden dat het grootste gedeelte van het beschikbare geld op het veld moet staan. Het beschikbare geld (Kostenfocus) 
voor de invulling van de organisatie zal dus efficiënt moeten zijn. Een goede oplossing hiervoor is het combineren van functies voor bepaalde 
medewerkers. De organisatie is op te splitsen in de peilers Klanten en Voetbal, met ieder een eigen verantwoordelijke. De verantwoordelijke 
personen hebben in beide gevallen een “adviesteam” om zich heen. Dit team bestaat uit mensen met een blauwwit DNA en zal ondersteunend 
en adviserend werken ten opzichte van de managers. Tot slot zal er een controlerende functies blijven bestaan voor de Raad van 
Commissarissen. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat er feeling moet zijn met de Achterhoek en in het bijzonder met De Graafschap. 
 
Raad van Commissarissen 
In dit organisatiemodel wordt er onderscheid gemaakt tussen de controlerende en de adviserende functie. Volgens de statuten heeft de RvC 
een controlerende functie en zullen ze dus met terugwerkende kracht moeten beoordelen of het management de juiste keuzes heeft gemaakt. 
Echter bevinden zich in de huidige RvC personen met voldoende expertise die veel eerder bij het beslissingsproces moeten worden getrokken.  
 
Voetbal / Niet Voetbal Hart 
Om de juiste keuzes te kunnen maken worden er 2 verschillende “harten” opgericht. Deze adviesteams hebben voldoende expertise in huis 
om het management te adviseren bij bepaalde beslissingen. Het draagvlak voor een bepaalde beslissing wordt hiermee vergroot en de 
duidelijk clubcultuur wordt hiermee bewaakt bij de beslissingen. 
 
 
 
 
 
 
Managementlaag 
Algemeen Manager (1,0) Æ Klanten (zakelijke klanten: Commercieel coördinator), Engelse Manager (1,0) Æ Voetbal 
 
De algemeen manager is eindverantwoordelijk en zal de verantwoordelijkheid nemen voor alle beslissingen. Hij wordt hierbij ondersteund 
door de beide harten en intern door de Financial Controller op de peiler Kostenfocus. Het zal een algemeen manager moeten zijn met ‘voetbal’ 
– feeling, aangezien hij ook beslissingen neemt voor het Voetbal-gedeelte. Hiervoor heeft hij daarom een adviesteam (Voetbal-hart) om zich 
heen verzameld. Er is ook maar een beperkt salarisbudget beschikbaar, dus het is zaak om te kijken naar Young Professionals. Vanuit de 
clubcultuur en met het oog op de kostenbeheersing is het interessant om te werken met een “Engelse Manager”. Een ervaren rot in het vak die 
zowel taken van een technisch manager vervult als hoofdtrainer is. Het grootste gedeelte van de trainingen zal dan geleid worden door goede 
veldtrainers. 
Voetbal Hart 
Het Voetbal Hart vormt de spil binnen het voetbalgedeelte en bestaat 
grotendeels uit oud-spelers van De Graafschap. Elke beslissing op 
voetbaltechnisch vlak zal bij hen voorgelegd moeten worden
.
Niet Voetbal Hart 
Het Niet Voetbal Hart bestaat uit 3 a 4 adviseurs uit het bedrijfsleven / 
overheid. Zij zullen adviseren en ondersteunen bij niet-
voetbaltechnische beslissingen. Voetbal
Selectie 
De eerste selectie van De Graafschap zal gaan bestaan uit 18 betaalde 
spelers en voor de samenstelling van de selectie is het Voetbalhart 
samen met de Technisch Manager verantwoordelijk. De spelers 
moeten in ieder voldoen aan het Graafschap-Profiel en moeten 
openstaan voor een blauwwit DNA.  
 
- Keepers (2x) 
- Verdedigers (6x) 
- Middenvelders (6x) 
- Aanvallers (4x) 
 
De 18 betaalde spelers worden aangevuld met jeugdige 
amateurspelers uit de regio die voornamelijk in Jong De Graafschap 
de wedstrijden zullen spelen en trainen met de eerste selectie. 
Technische Staf 
De technische staf zal bestaan uit 3 trainers. Het voetbalhart is ook 
hiervoor verantwoordelijk en de trainers moeten voldoen aan het 
Graafschap-Profiel. 
 
- Engelse Manager 
- Veldtrainer 
- Veldtrainer & 2e
 elftal 
- Keeperstrainer / Assistent 
In het kader van kostenbeheersing zal er voor de spelers
gewerkt 
gaan worden met een standaard salarishuis. Dit salarishuis voor de 
spelers ziet er alsvolgt uit: 
 
1e laag 6 spelers: € 5.250,- per maand op fulltime-basis  
2e laag 6 spelers: € 3.500,- per maand op fulltime-basis  
3e laag 6 spelers: € 1.750,- per maand op fulltime-basis  
4e laag: Amateurcontracten 
 
Het basissalaris wordt aangevuld met een interessant premiestelsel. 
Overige Staf 
De overige staf rondom de selectie bestaat uit: 
- Medisch  
- Teammanager  
- Materiaalman  
Jeugdopleiding 
Oud Spelers krijgen een prominente rol binnen de Voetbalschool. 
Het budget van de voetbalschool is gerelateerd aan het totaalbudget 
voor Voetbal (10% van totale voetbalbudget). Ook hiervoor geldt 
terug naar de basis. 
Scouting 
De scouting zal gedaan worden door een aantal oud-spelers, het 
voetbal hart en de technisch manager.  Klanten (Teams) 
 

Team Zakelijk 
De zakelijke relaties is een belangrijke klantgroep voor De 
Graafschap. Het doel is om deze groep maximale klantwaarde te 
laten ervaren, wat zal resulteren in een hoge klanttevredenheid en 
loyaliteit. Het team bestaat uit: 
 
- Accountmanager / Coördinator (1,0): (*) 
- Accountmanager (1,0): (+) 
- Commerciële Binnendienst (1,0): (-) 
- Financieel medewerker (0,5): (-) 
- Marketeer (0,5): (+) 
 
De werkzaamheden van dit team bestaan uit acquisitie, relatiebeheer, 
klantactivatie en business development.  
 
Team Supporters 
De supporters vormen de grootste doelgroep van De Graafschap. 
Het doel is om deze groep zo goed mogelijk te faciliteren dat ze 
loyaal blijven aan De Graafschap. Het team bestaat uit: 
 
- Medewerker Ticketing en Coordinator (1,0): (*) 
- Receptie en Ticketing (1,0): (-) 
- Marketeer en MVO (1,0): (+) 
- Financieel medewerker (0,5): (-) 
- Veiligheid (0,5): (+) 
 
De werkzaamheden van dit team bestaan uit alle operationele 
zaken met betrekking tot de supporters. 
 
In het kader van kostenbeheersing zal er voor de 
kantoororganisatie ook gewerkt gaan worden met een standaard 
salarishuis. Dit salarishuis ziet er alsvolgt uit: 
 
Managementlaag: € 5.000,- per maand op fulltime-basis 
Controllerlaag: € 3.500,- per maand op fulltime-basis 
1e laag: € 2.750,- per maand op fulltime-basis (*) 
2e laag: € 2.375,- per maand op fulltime-basis (+) 
3e laag: € 2.000,- per maand op fulltime-basis (-) 
 
Team Beheer 
Dit team is de link tussen het management en de klantgroepen en 
zorgt voor de processen binnen De Graafschap. Het team bestaat 
uit: 
- Financial Controller (1,0):  
- Managementassistent / HR (1,0): (-) 
- PR & Communicatie (0,5): (+) 
 
 

nieuws archief

 

Ik wil me ook sterk maken
voor De Graafschap!

Meld mij aan!

Wij willen je in ieder geval bedanken voor de steun aan jouw club!

Wim van de Louw Rene Bot Ferry Nahon

Bekijk alle leden

© 2022 Anhangersraod|Ontwerp & Realisatie:   HomeLedenNieuwsOver onsContact